zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jarosławiec 12

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Jarosławiec 12 powstał w celu zapewnienia pacjentom i ich rodzinom godnego miejsca przechodzenia choroby. Zadaniem ZPO Jarosławiec 12 jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych, a także osób, które przebywały w szpitalu i u których ukończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego. Osoby te, ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitację, wymagają całodobowej opieki.

Od 1 lipca 2012 roku kierowanie do zakładu opiekuńczego (opieki długoterminowej) odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 731). 

Pacjent (lub jego opiekun prawny lub faktyczny) występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. do lekarza rodzinnego) z wnioskiem o wydanie skierowania do ZPO Jarosławiec 12; do wniosku załącza wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie. Skierowanie do ZPO Jarosławiec 12 wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane, jeśli sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu chorego w ZPO Jarosławiec 12 (w takiej sytuacji podstawą do umieszczenia chorego w ZPO Jarosławiec 12 jest orzeczenie sądu opiekuńczego). Do ZPO Jarosławiec 12 przyjmowane są osoby, które w ocenie samodzielności według skali Barthel, uzyskały 40 punktów lub mniej. Do ZPO Jarosławiec 12 nie są przyjmowane osoby, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. Pacjent w ZPO Jarosławiec 12 ma zapewnione niezbędne leki, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (np. pieluchomajtki), badania diagnostyczne i żywienie dojelitowe. Miesięczna opłata za pobyt w ZPO Jarosławiec 12, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu pacjenta. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym. ZPO Jarosławiec 12 nie jest domem pomocy społecznej, nie mogą być do niego kierowane osoby, dla których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Telefon kontaktowy do ZPO Jarosławiec 12: 61 285 01 85.

Poniżej znajduje się Komplet dokumentów do przyjęcia do ZPO Jarosławiec 12 oraz Klauzula informacyjna dla Pacjentów ZPO Jarosławiec 12.

W czasie zagrożenia wirusowego wymaganym dokumentem jest także badanie na obecność SARS-COV-2 (koronawirus - wynik negatywny/ujemny).
Komplet dokumentów do ZPO Jarosławiec 12.pdf
Klauzula informacyjna przeznaczona dla Pacjentów ZPO Jarosławiec 12.pdf