pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej, "ELCOR" s.c. udziela świadczeń pielęgniarskich pacjentom obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu.  Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.  Świadczenia pielęgniarskie domowe udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:
  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej;
  • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego);
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.
Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem m.in. jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności takich, jak: spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie się i rozbieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety.Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/ prawny). Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. W dni powszednie po godz. 20.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia, w medycznie uzasadnionych przypadkach, przychodnia realizująca umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dzięki umowie podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej są bezpłatne.

Poniżej znajduje się Skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową, Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej oraz Klauzula informacyjna dla Pacjentów "ELCOR" s.c.

W czasie zagrożenia wirusowego część wizyt odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych (teleporada, telewizyta).
Skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową.pdf
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową.pdf
Klauzula informacyjna przeznaczona dla Pacjentów ELCOR.pdf