Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej ELCOR s.c.

Idź do spisu treści

Menu główne

 

ZAKŁAD  PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY

Celem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego jest zapewnienie okresowej, intensywnej opieki pielęgniarskiej rekonwalescentom oraz osobom przewlekle chorym umożliwiając im powrót do środowiska zamieszkania i w miarę mozliwości samodzielne funkcjonowanie , które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i opieki.

Zakład pielęgnacjno - opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Zapewnia im kontynuacje leczenia farmakologicznego.

Zakład posiada 25 łóżek, sale dwu i trzy osobowe, zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską na wezwanie, rehabilitację, opiekę psychologa, logopedy, opiekę duszpasterską.

 

Zakład zawarł umowę z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, która obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych.

Miesięczną opłatę za pobyt określoną na podstawie art. 34a ust. 1 i 2 o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U.Nr 91 z późn. zm.) ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.


Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego jest wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, wywiad pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel.


W niepublicznych zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje kierownik w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-
- leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265). Przyjęcie w takim przypadku wymaga potwierdzenia płatnika.

Do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W celu otrzymania pobytu refundowanego przez NFZ należy skompletować załączone niżej dokumenty i złożyć je w administracji naszego zakładu.


WZORY DRUKÓW ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA
PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O PRZYJĘCIU DO
ZAKŁADU PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO W JAROSŁAWCU 12
W  NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ELCOR S.C.
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO    [wzór dokumentu]


  • WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO [wzór dokumentu]


  • SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO [wzór dokumentu]

  • DECYZJA EMERYTALNO - RENTOWA LUB SOCJALNA


  • OSTATNI ODCINEK WYPŁATY ŚWIADCZENIA EMERYTALNO - RENTOWEGO LUB SOCJALNEGO


  • OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT I WYŻYWIENIE [wzór dokumentu] ZGODNIE Z ART.18  USTAWY O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH    (DZ.U.Z 2004 r. NR 210, POZ 2135)   
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego